BẢO HIỂM HỖN HỢP

de-xuat-nang-bao-hiem-tien-gui-len-75-trieu-van-con-qua-thap

PJICO cung cấp những BH hỗn hợp nào?

NHÓM BẢO HIỂM HỖN HỢP
 – (3401) Bảo hiểm Tiền
– (3402) Bảo hiểm Trộm cướp
– (3403) Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
– (3404) Bảo hiểm lòng trung thành
– (3405) Bảo hiểm bồi thường giải thưởng
– (3406) Bảo hiểm chống hành vi gian lận ngân hàng
NHÓM BẢO HIỂM TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH                                                       – (3501) Bảo hiểm bảo lãnh thanh toán
– (3502) Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng
– (3503) Bảo hiểm tín dụng thương mại
– (3504) Bảo hiểm tín dụng cá nhân
NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM
 – (3301) Bảo hiểm Trách nhiệm chung
– (3302) Bảo hiểm Trách nhiệm người thứ ba
– (3303) Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng
– (3304) Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm
– (3305) Bảo hiểm Trách nhiệm của chủ sử dụng lao động
– (3306) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề tư vấn thiết kế, giám sát
– (3307) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề khai thác dịch vụ vận tải
– (3308) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề tư vấn pháp luật
– (3309) Bảo hiểm Trách nhiệm đối với các tổ chức tài chính
– (3310) Bảo hiểm Trách nhiệm cho bảo vệ, vệ sỹ
– (3311) Bảo hiểm Trách nhiệm bác sỹ
– (3312) Bảo hiểm Trách nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc (D&O)
– (3399) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp khác
NHÓM BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
 – (9101) Bảo hiểm thân, phụ tùng máy bay và trách nhiệm hàng không
– (9102) Bảo hiểm thân máy bay dưới mức miễn thường
– (9103) Bảo hiểm thân, phụ tùng máy bay đối với rủi ro chiến tranh
– (9104) Bảo hiểm trách nhiệm đối với rủi ro chiến tranh
– (9105) Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay
– (9106) Bảo hiểm vệ tinh (mọi rủi ro không gian)
 
 
 
 
 
 
 
 NHÓM BẢO HIỂM NĂNG LƯỢNG
 – (9201) Bảo hiểm Trách nhiệm vượt mức đối với các khiếu nại đã được thông báo (LSW244)
– (9202) Bảo hiểm Dự án xây dựng lắp đặt ngoài khơi (WELCAR2001)
– (9203) Bảo hiểm Mọi rủi ro sà lan/giàn khoan di động
– (9204) Bảo hiểm Mọi rủi ro giếng khoan dầu và khí (RRTB-02)
– (9205) Bảo hiểm Thăm dò phát triển năng lượng EDD8/86 được sửa đổi (Bảo hiểm khống chế giếng)
– (9206) Bảo hiểm về Trách nhiệm toàn diện đối với những thiệt hại về người và tài sản của các nhà điều hành thuê khai thác dầu khí, các nhà thầu khác
NHÓM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 – (9301) Bảo hiểm Nông nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liên hệ với PJICO: 1900 54 54 55 để được hỗ trợ các thông tin chi tiết

Tham khảo thêm thông tin ” TẠI ĐÂY”